Politiattest


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. 

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Karasjok svømmeklubb betyr dette i praksis at alle som skal være reiseledere, være på bassengkanten, hjelpe til i garderober, være badevakt / badevakt assistent, trener, eller være styremedlem må fremskaffe vandelsattest.

Politiattest-ansvarlig i Karasjok svømmeklubb er:
Synnøve Olsen

Last ned skjema her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Taushetsplikt

Politiattest-ansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger klubben får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt ellertidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven omseksualforbrytelser overfor barn. 

Innhenting av politiattest er gratis.

Saksgangen:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av søker og undertegnes av ............og den søknaden gjelder for. Klubben sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Synnøve Olsen. Svømmegruppa skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.